ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලට සුපිරියට ලෝගෝ ඩිසියින් කරන්න, මැස්කොට් අදින්න, අලුත්ම මාදිලියේ ෆොටෝෂොප් බ්‍රෂ් තොගයක් දැන්ම බා ගන්න. වැඩි විස්තර ඉහල පින්තූරෙන් බලා ගන්න පුලුවන්. ඔබට ජය.

7.2 MB

සුමටව ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරමු


ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලට සුපිරියට ලෝගෝ ඩිසියින් කරන්න, මැස්කොට් අදින්න, අලුත්ම මාදිලියේ ෆොටෝෂොප් බ්‍රෂ් තොගයක් දැන්ම බා ගන්න. වැඩි විස්තර ඉහල පින්තූරෙන් බලා ගන්න පුලුවන්. ඔබට ජය.

7.2 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.