තමන්ගේ ගෙදර, පුංවි ව්‍යාපාරයේ, කාර්යාලය තුල සිදුවන සරල ගනුදෙනු සටහන් කර ගන්න, බැලන්ස් කර ගන්න, අවශ්‍ය වුනාම ටක් ගාල හොයා ගන්න පුලුවන් සොෆ්ට්වෙයා කෑල්ලක් අද බාගන්න. ඉතාමත් සරල ගනුදෙණුවෙ ඉදන් ඕනෑම දරුණු ගණයේ ගේමක් මේකෙන් ලෙසටම කරකියා ගන්න පුලුවන්. ටිකක් දිගෑරියොත් මෙන්න මෙහෙම එව්වා ඈ.

1  Partracr Inventory 6.0
2  Customer Invoicing
3  Purchase Order Production
4  PartCenter Lite 1.0
5  Sales History Tracking
6  Accounts Receivable Processing
7  Accounts Payable Processing
8  General Ledger Integration
9  Easy to use interface
10 World Version


එහෙනම් බාගන්න.
12.8 MBසරලව එකවුන්ටින් කරමු - Delta Net Accountingතමන්ගේ ගෙදර, පුංවි ව්‍යාපාරයේ, කාර්යාලය තුල සිදුවන සරල ගනුදෙනු සටහන් කර ගන්න, බැලන්ස් කර ගන්න, අවශ්‍ය වුනාම ටක් ගාල හොයා ගන්න පුලුවන් සොෆ්ට්වෙයා කෑල්ලක් අද බාගන්න. ඉතාමත් සරල ගනුදෙණුවෙ ඉදන් ඕනෑම දරුණු ගණයේ ගේමක් මේකෙන් ලෙසටම කරකියා ගන්න පුලුවන්. ටිකක් දිගෑරියොත් මෙන්න මෙහෙම එව්වා ඈ.

1  Partracr Inventory 6.0
2  Customer Invoicing
3  Purchase Order Production
4  PartCenter Lite 1.0
5  Sales History Tracking
6  Accounts Receivable Processing
7  Accounts Payable Processing
8  General Ledger Integration
9  Easy to use interface
10 World Version


එහෙනම් බාගන්න.
12.8 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.