ෆ්රීවලාන්සර්, ෆයිවර්, අප්වර්ක් වගේ වෙබ් අඩවි වල වැඩ කරන්න තරම් ඉංග්රීයසි දැනුමක් නැති අයට කරන්න පුලුවන් ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් ගැනයි අද කියන්නේ. ටයිපින් කරන්න කවුරුත් දන්නවනේ. මේ වෙබ් අඩවියේ නම මෙගා ටයිපර්ස් ඩොට් කොම්(megatypers.com). දවසකට වචන 3000 – 4000ක් ටයිප් කරගන්න පුලුවන් නම් දවසකට $4 – 5ක් ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුලුවන්. 

 1) පළමුවෙන්ම මෙතන ක්ලික් කර මෙගා ටයිපර්ස් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. 
2) අනතුරුව ෆ්ඔ‍රී සයින්අප්(Free Signup) ක්ලික් කර ඔබගේ තොරතුරු ලබා දෙන්න. 

3) පේමන්ට් ටයිප්(Payment Type) යන්නට ඹබට මුදල් ලබා ගත හැකි ක්රිමයක් තෝරා ගන්න. පේපැල්(Paypal) ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීම සුදුසු වේ. පේපැල් ගිණුමක් සකසා ගන්නා ආකාරය මීට පෙර සාකච්චා කර ඇත. 
4) ඉන්විටේෂන් කෝඩ්(Invitation Code) යන්නට පහත ඇති අකුරු 4 කාණ්ඩ වලින් කැමති එකක් ඇතුලත් කරන්න. 
CAVO
CAUH
CAUI
CAUJ
CAUL


5) සාමාන්යෂ පරිදි රෙජිස්ටර් වෙන්න. 

ස්ටාර්ට් වර්කින්(Start Working) ක්ලික් කර ටයිප් කිරීම ආරම්භ කරන්න. ෆොෆයිල් ඇන්ඩ් පේමන්ට්ස් තුලින් ඔබේ ගිණුමේ ශේෂය බලා ගත හැක. අත්දැකීම් නොමැතිව කන්ටෙස්ට් වලට ඉදිරිපත් වී ඔබේ කාලය අපතේ යැවීමෙන් වලකින්න. ඩොලර් 3 (3$) වු පසු ඔබගේ ගිණුමට මුදල් ලබාගත හැක. ඉහල නිවරද්යටතාවක් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. දිගින් දිගටම වැරදි කිරීමෙන් ඹබගේ ගිණුම විනාඩි 15කට අත්හිටුවීම සිදු විය හැක. නිවැරදි පුහුණුවකින් පසුව ටයිපින් වේගය වැඩි කරගෙන මෙම ආදායම දෙගුණ කර ගන්නා ආකාරය ළගදීම. ඔබට ජය.
ටයිප් කිරීම මගින් මුදල් උපයමු


ෆ්රීවලාන්සර්, ෆයිවර්, අප්වර්ක් වගේ වෙබ් අඩවි වල වැඩ කරන්න තරම් ඉංග්රීයසි දැනුමක් නැති අයට කරන්න පුලුවන් ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් ගැනයි අද කියන්නේ. ටයිපින් කරන්න කවුරුත් දන්නවනේ. මේ වෙබ් අඩවියේ නම මෙගා ටයිපර්ස් ඩොට් කොම්(megatypers.com). දවසකට වචන 3000 – 4000ක් ටයිප් කරගන්න පුලුවන් නම් දවසකට $4 – 5ක් ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුලුවන්. 

 1) පළමුවෙන්ම මෙතන ක්ලික් කර මෙගා ටයිපර්ස් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. 
2) අනතුරුව ෆ්ඔ‍රී සයින්අප්(Free Signup) ක්ලික් කර ඔබගේ තොරතුරු ලබා දෙන්න. 

3) පේමන්ට් ටයිප්(Payment Type) යන්නට ඹබට මුදල් ලබා ගත හැකි ක්රිමයක් තෝරා ගන්න. පේපැල්(Paypal) ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීම සුදුසු වේ. පේපැල් ගිණුමක් සකසා ගන්නා ආකාරය මීට පෙර සාකච්චා කර ඇත. 
4) ඉන්විටේෂන් කෝඩ්(Invitation Code) යන්නට පහත ඇති අකුරු 4 කාණ්ඩ වලින් කැමති එකක් ඇතුලත් කරන්න. 
CAVO
CAUH
CAUI
CAUJ
CAUL


5) සාමාන්යෂ පරිදි රෙජිස්ටර් වෙන්න. 

ස්ටාර්ට් වර්කින්(Start Working) ක්ලික් කර ටයිප් කිරීම ආරම්භ කරන්න. ෆොෆයිල් ඇන්ඩ් පේමන්ට්ස් තුලින් ඔබේ ගිණුමේ ශේෂය බලා ගත හැක. අත්දැකීම් නොමැතිව කන්ටෙස්ට් වලට ඉදිරිපත් වී ඔබේ කාලය අපතේ යැවීමෙන් වලකින්න. ඩොලර් 3 (3$) වු පසු ඔබගේ ගිණුමට මුදල් ලබාගත හැක. ඉහල නිවරද්යටතාවක් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. දිගින් දිගටම වැරදි කිරීමෙන් ඹබගේ ගිණුම විනාඩි 15කට අත්හිටුවීම සිදු විය හැක. නිවැරදි පුහුණුවකින් පසුව ටයිපින් වේගය වැඩි කරගෙන මෙම ආදායම දෙගුණ කර ගන්නා ආකාරය ළගදීම. ඔබට ජය.
3 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.