1980 - 1990 දශකයේ ඉපදුන අයට වී කෝප් 2 කියන්නේ නුපුරුදු නමක් නෙවේ. ඒ දවස්වල පෙන්ටියම් 2, 3 කොම්පියුටර් වල මවුස් වැඩ නැති වෙනකම් ගහපු සුපිරි ගේමක්. තරමක ඉහල මට්ටමේ ගේමර් කෙනෙකුට වුනත් මේ ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා ලේසියෙන් ඉවර කරන්න බෑ. ඔන්න කස්ටියට ආයෙත් ඒ කාලෙට යන්න, මේ ගේම් එක පෝර්ටබල් විදිහට ඇවිල්ලා. එහෙනම් ඔන්න බා ගෙන සෙල්ලම් කරන්න. ඔබට ජය.

8.7 MB

වී කෝප් 2 ගේම් එක නැවතත් ගහමු1980 - 1990 දශකයේ ඉපදුන අයට වී කෝප් 2 කියන්නේ නුපුරුදු නමක් නෙවේ. ඒ දවස්වල පෙන්ටියම් 2, 3 කොම්පියුටර් වල මවුස් වැඩ නැති වෙනකම් ගහපු සුපිරි ගේමක්. තරමක ඉහල මට්ටමේ ගේමර් කෙනෙකුට වුනත් මේ ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා ලේසියෙන් ඉවර කරන්න බෑ. ඔන්න කස්ටියට ආයෙත් ඒ කාලෙට යන්න, මේ ගේම් එක පෝර්ටබල් විදිහට ඇවිල්ලා. එහෙනම් ඔන්න බා ගෙන සෙල්ලම් කරන්න. ඔබට ජය.

8.7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.