දියුණුවෙන්න ගොඩක් අය ආසයිනේ. ලොකු බිස්නස් එකක් කරන්න, ලස්සන තෙමහල් නිවසක් හදන්න, අවුඩි කාර් එකක් ගන්න, විදේශ රටවල සංචාරය කරන්න වගේ. ඉතිං දියුණු වෙන්න කැහිල්ල තියෙන අයන වැදගත් වෙන ඊ බුක් එකක් අද දෙන්න යන්නේ. නමින් කියනවානම් ද ස්ටෝරිටෙලර්ස් සීක්‍රට් (The Storytellers Secret). පිටු 206කින්සමන්විත වෙන මෙහි අන්තර්ගතය,
එහෙනම් බා ගන්න.


30.7 MB

දියුණුවෙන්නට රහස් පොතක්දියුණුවෙන්න ගොඩක් අය ආසයිනේ. ලොකු බිස්නස් එකක් කරන්න, ලස්සන තෙමහල් නිවසක් හදන්න, අවුඩි කාර් එකක් ගන්න, විදේශ රටවල සංචාරය කරන්න වගේ. ඉතිං දියුණු වෙන්න කැහිල්ල තියෙන අයන වැදගත් වෙන ඊ බුක් එකක් අද දෙන්න යන්නේ. නමින් කියනවානම් ද ස්ටෝරිටෙලර්ස් සීක්‍රට් (The Storytellers Secret). පිටු 206කින්සමන්විත වෙන මෙහි අන්තර්ගතය,
එහෙනම් බා ගන්න.


30.7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.