2017 වසරේ බොහෝ දෙනෙක් පුන පුනා බලා සිටි සැම්සුන්ග් ගැලැක්සි එස් 8 සහ එස් 8 ප්ලස් ඊයේ දිනයේ එනම් 2017 මාර්තු 29 දින නිල වශයෙන් නිකුත් වුනා. අලුත්ම පහසුකම් රැසක් සමඟ එයටම ඈදපු අලත් ඩිවයිසස් 2කුත් ගැන කියන සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

අලුතින් නිකුත්වුනු සැම්සුන්ග් ගැලැක්සි එස් 8 සහ එස් 8 ප්ලස් ගැන


2017 වසරේ බොහෝ දෙනෙක් පුන පුනා බලා සිටි සැම්සුන්ග් ගැලැක්සි එස් 8 සහ එස් 8 ප්ලස් ඊයේ දිනයේ එනම් 2017 මාර්තු 29 දින නිල වශයෙන් නිකුත් වුනා. අලුත්ම පහසුකම් රැසක් සමඟ එයටම ඈදපු අලත් ඩිවයිසස් 2කුත් ගැන කියන සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.