වද වෙන්නේ, මහන්සි වෙන්නේ නැතුව තත්පර 5න් ෆොටෝ වලට කැටයම් දාන්න මෙන්න ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් තොගයක්ම. බා ගත්තා, ලෝඩ් කරා, රන් කරා. උඩ ෆොටෝ ගැලරිය බලපුවාම තේරෙනවනේ. එහෙනම් බා ගන්න.

8.4 MB

ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් තොගයක් නොමිලේ
වද වෙන්නේ, මහන්සි වෙන්නේ නැතුව තත්පර 5න් ෆොටෝ වලට කැටයම් දාන්න මෙන්න ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් තොගයක්ම. බා ගත්තා, ලෝඩ් කරා, රන් කරා. උඩ ෆොටෝ ගැලරිය බලපුවාම තේරෙනවනේ. එහෙනම් බා ගන්න.

8.4 MB

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.