බොහෝ අය ඔන්ලයින් ෆ්‍රීලාංසින් වලදි වැඩිපුරම කරන්නේ ලෝගෝ හදන එකයි, ෆොටෝෂොප් වැඩයිනේ. ඉතිං අද ලෝගෝ හදන අයට ලේසියෙන් ලෝගෝවක් නිර්මාණය කර ගන්න, පුංචි පුංචි ට්‍රික්ස් සෙට් එකක් ඇතුලත් සුපිරි ඊ බුක් එකක් උණු උණුවේ බාගන්න. වැඩිය නෑ, පිටු 7යි. බැහැලම ලෝගෝ හදන වැඩ වලට සෙන්ටි මීටර් වෙලා ඉන්න අය නම්, මේ ගැන දන්නවත් ඇති. නොදන්න අය බා ගන්න. ඔබට ජය.   

1 MB

ගින්දර ලෝගෝවක් විනාඩි 5න් හදා ගන්නබොහෝ අය ඔන්ලයින් ෆ්‍රීලාංසින් වලදි වැඩිපුරම කරන්නේ ලෝගෝ හදන එකයි, ෆොටෝෂොප් වැඩයිනේ. ඉතිං අද ලෝගෝ හදන අයට ලේසියෙන් ලෝගෝවක් නිර්මාණය කර ගන්න, පුංචි පුංචි ට්‍රික්ස් සෙට් එකක් ඇතුලත් සුපිරි ඊ බුක් එකක් උණු උණුවේ බාගන්න. වැඩිය නෑ, පිටු 7යි. බැහැලම ලෝගෝ හදන වැඩ වලට සෙන්ටි මීටර් වෙලා ඉන්න අය නම්, මේ ගැන දන්නවත් ඇති. නොදන්න අය බා ගන්න. ඔබට ජය.   

1 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.