බැනර් සයිසස්, වර්ග 10කින් පී ඒස් ඩී ෆයිල් සමඟ, ගේමක් නැතුව තරඟකාරී ලස්සන බැනර් එකක් නිර්මාණය කර ගන්න වැදගත් වෙන ටෙම්ප්ලේට් 152ක් තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරලා, ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක හරහා ඉමේජ් එක රීප්ලේස් කරාම වැඩේ ගොඩ. ඊට අමතරව ෆොපෙෂනල් මට්ටමේ ෆොන්ට් තොගයකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගන්න. ඔබට ජය.

250.7 MB

සුපිරිම බැනර් ටෙම්ප්ලේට් තොගයක් නොමිලේ

බැනර් සයිසස්, වර්ග 10කින් පී ඒස් ඩී ෆයිල් සමඟ, ගේමක් නැතුව තරඟකාරී ලස්සන බැනර් එකක් නිර්මාණය කර ගන්න වැදගත් වෙන ටෙම්ප්ලේට් 152ක් තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරලා, ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක හරහා ඉමේජ් එක රීප්ලේස් කරාම වැඩේ ගොඩ. ඊට අමතරව ෆොපෙෂනල් මට්ටමේ ෆොන්ට් තොගයකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගන්න. ඔබට ජය.

250.7 MB

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.