සුපිරිම ලෝගෝ ඉන්ට්‍රෝ ඇනිමේෂන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් අද දෙන්න යන්නේ. ප්‍රීවිව් එක පහලින් තියෙනවා. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් CC, CS6, CS5.5, CS5 වලට සපෝට් කරනවා. වෙනදා වගේම ටියුටෝරියල් එකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් පහලින් බාගන්න. ඔබට ජය. 
135.2 MB

ලස්සන 3D ලෝගෝ ඇනිමේෂන් එකක් - Crystal Gold Logo

සුපිරිම ලෝගෝ ඉන්ට්‍රෝ ඇනිමේෂන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් අද දෙන්න යන්නේ. ප්‍රීවිව් එක පහලින් තියෙනවා. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් CC, CS6, CS5.5, CS5 වලට සපෝට් කරනවා. වෙනදා වගේම ටියුටෝරියල් එකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් පහලින් බාගන්න. ඔබට ජය. 
135.2 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.