බයි, සෙල් මෙතර්ඩ්ස් වෙබ් අඩිවිය ගැන ගොඩක් අය දන්නවා ඇතිනේ. දන්නේ නැති අය මෙතනින් ගිහින්(buysellmethods.com) පොඩ්ඩක් බලලා එන්නකෝ. මේ වේබ් අඩිවියේ ඔන්ලයින් මාර්කටිං කරන අයට වැදගත් වෙන සුපිරිම සීක්‍රට් මෙතර්ඩ්ස් බොහොම ඉහල මිල ගණන් වලට විකිනෙනවා.  වෙරිඩ් කෑෂ් ඩිවයිස් කියන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන අයට වැදගත් මෙතර්ඩ්ස් ඇතුලත් ඊ බුක් එකක්. වැඩිය කියන්න යන්නේ නෑ. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය. 

0.5 MB

ක්‍රමේට ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරමු - Weird Cash Device


බයි, සෙල් මෙතර්ඩ්ස් වෙබ් අඩිවිය ගැන ගොඩක් අය දන්නවා ඇතිනේ. දන්නේ නැති අය මෙතනින් ගිහින්(buysellmethods.com) පොඩ්ඩක් බලලා එන්නකෝ. මේ වේබ් අඩිවියේ ඔන්ලයින් මාර්කටිං කරන අයට වැදගත් වෙන සුපිරිම සීක්‍රට් මෙතර්ඩ්ස් බොහොම ඉහල මිල ගණන් වලට විකිනෙනවා.  වෙරිඩ් කෑෂ් ඩිවයිස් කියන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන අයට වැදගත් මෙතර්ඩ්ස් ඇතුලත් ඊ බුක් එකක්. වැඩිය කියන්න යන්නේ නෑ. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය. 

0.5 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.