ඉන්ටර්නෙට් මනි ගැන උනන්දු අයනම් අනිවාර්යෙන්ම මේ බිට් කොයින් කියන්නේ මොනවාද? මොන වගේ දෙයක්ද? වාසි අවාසි මොනවාද? සියල්ල දන්නවා ඇති. නොදන්න අය මේක බා ගන්න කලින් ගූගල්ගෙන් ඒ ගැන අහලා තේරුම් ගෙන ඉන්න. බිට් කොයින් කියන්නේ පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉතාමත් ස්‍රීඝ්‍රෙයන් වටිනාකම ඉහළ ගිය ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වර්ගයක්. මේ ලිපිය ලියන වෙලාව වන විට එහි එක් ඒකකයක වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 4683.90 වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් ගත්තොත් රු.708443.76ක්. මුල්ම කාලේ වටිනාකම ආරම්භ වුනේ ඩොලරයටත් වඩා අඩු අගයකින්. තව විස්තර හොයලා බැලුවොත් පසුගිය වසර තුළ බිට් කොයින් එකක වටිනාකම 4 ගුණයකට ආසන්නයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා වගේම, දැනටත් වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඉතිං මේ "ක්‍රිප්ටෝ කෑෂ් සයිෆන්" ඊ බුක් එක හරහා ප්‍රධාන වශයෙන් බට් කොයින් උපයන ක්‍රමවේද 3ක් ගැන කියල දෙනවා. වැඩි විස්තර ඇතුලේ ගියෙනවා. බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.

0.3 MB

බිට් කොයින් ඉල්ලම ගොඩ දාගන්න අලුත් ක්‍රමවේද - Crypto Cash Syphon

ඉන්ටර්නෙට් මනි ගැන උනන්දු අයනම් අනිවාර්යෙන්ම මේ බිට් කොයින් කියන්නේ මොනවාද? මොන වගේ දෙයක්ද? වාසි අවාසි මොනවාද? සියල්ල දන්නවා ඇති. නොදන්න අය මේක බා ගන්න කලින් ගූගල්ගෙන් ඒ ගැන අහලා තේරුම් ගෙන ඉන්න. බිට් කොයින් කියන්නේ පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉතාමත් ස්‍රීඝ්‍රෙයන් වටිනාකම ඉහළ ගිය ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වර්ගයක්. මේ ලිපිය ලියන වෙලාව වන විට එහි එක් ඒකකයක වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 4683.90 වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් ගත්තොත් රු.708443.76ක්. මුල්ම කාලේ වටිනාකම ආරම්භ වුනේ ඩොලරයටත් වඩා අඩු අගයකින්. තව විස්තර හොයලා බැලුවොත් පසුගිය වසර තුළ බිට් කොයින් එකක වටිනාකම 4 ගුණයකට ආසන්නයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා වගේම, දැනටත් වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඉතිං මේ "ක්‍රිප්ටෝ කෑෂ් සයිෆන්" ඊ බුක් එක හරහා ප්‍රධාන වශයෙන් බට් කොයින් උපයන ක්‍රමවේද 3ක් ගැන කියල දෙනවා. වැඩි විස්තර ඇතුලේ ගියෙනවා. බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.

0.3 MB

14 comments:

 1. These developments have the potential to allow people to invest in the crypto currency space without owning CC's outright, or using the services of a CC exchange. Getnode Test

  ReplyDelete
 2. Digital currencies such as Bitcoin and Ethereum are in the news headlines everyday. The properties that make these cryptocurrencies unique is their abilities to act as a store of value, and lightning quick transfer speeds, or at least with the introduction of the lightning network for Bitcoin, and Ethereum' Casper switch to pos and it's smart contract capabilities allow cryptocurrencies to be more than just money. Now Masternodes coins are all the rage due to the added incentive it gives to owning a percentage of a certain currency. trading

  ReplyDelete
 3. You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site.crypto

  ReplyDelete
 4. Up until this point, the crypto cash market has dodged numerous administration and traditional bank monetary issues and entanglements, and Blockchain innovation can possibly tackle a lot more issues. automated trading software

  ReplyDelete
 5. Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint. bitcoin to visa

  ReplyDelete
 6. Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next.. hardware

  ReplyDelete
 7. This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. bitcoin to euro

  ReplyDelete
 8. Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing ufabet

  ReplyDelete
 9. This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself.. Convert btc to eth

  ReplyDelete
 10. Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. bitcoin doubler x2

  ReplyDelete
 11. i was just browsing along and came upon your blog. just wanted to say good blog and this article really helped me. bitcoin to paypal

  ReplyDelete
 12. Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting. mining hardware comparison

  ReplyDelete
 13. There're numerous on line platforms, those promote bitcoins through a system referred to as trading/exchanging. Bitcoin ATM near me

  ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.