බැන්ඩි කැම් කියන්නේ ගේම් ප්ලේ, ස්ක්‍රීන් සහ තර්ඩ් පාර්ටි ඩිස්ප්ලේ ඩිවයිස් රෙකෝර්ඩ් කර ගන්න වැදගත් වෙන පට්ටම මෘදුකාංගයක්. සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් රෙකෝර්ඩ් කිරීමකට අමතරව ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරමින් රෙකෝඩ් කළ හැකිවීම, ස්ක්‍රීන් එක මත රේඛා, ඊතල අදිමින් විස්තරාත්මක වීඩියෝ සැකසිය හැකිවීම, වෙබ් කැම් එක හරහා තමාගේ ඉරියව්ද ඇතුළත්ව රෙකෝඩ් කළ හැකිවීම, ලොගෝ සහ මවුස් ඉෆෙක්ට්ස් ඇතුලත් කළ හැකිවීම මෙහි ඇති ප්‍රධාන විශේෂතා වෙනවා. බාගන්න දීල තියෙන්නෙ ප්‍රෝ වර්ෂන් එක. ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්නා ආකාරය සහ කීමේකර් ෆයිල් එක බාගන්න ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

16.2 MB


ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කිරීමේ අලුත්ම කලාව - Bandicam

බැන්ඩි කැම් කියන්නේ ගේම් ප්ලේ, ස්ක්‍රීන් සහ තර්ඩ් පාර්ටි ඩිස්ප්ලේ ඩිවයිස් රෙකෝර්ඩ් කර ගන්න වැදගත් වෙන පට්ටම මෘදුකාංගයක්. සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් රෙකෝර්ඩ් කිරීමකට අමතරව ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරමින් රෙකෝඩ් කළ හැකිවීම, ස්ක්‍රීන් එක මත රේඛා, ඊතල අදිමින් විස්තරාත්මක වීඩියෝ සැකසිය හැකිවීම, වෙබ් කැම් එක හරහා තමාගේ ඉරියව්ද ඇතුළත්ව රෙකෝඩ් කළ හැකිවීම, ලොගෝ සහ මවුස් ඉෆෙක්ට්ස් ඇතුලත් කළ හැකිවීම මෙහි ඇති ප්‍රධාන විශේෂතා වෙනවා. බාගන්න දීල තියෙන්නෙ ප්‍රෝ වර්ෂන් එක. ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්නා ආකාරය සහ කීමේකර් ෆයිල් එක බාගන්න ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

16.2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.