මාර්ක් ඇන්ටසි විසින් ලියපු සුපිරි ඊබුක් එකක් දැන්ම බාගන්න. කාලය සහ මුදල් කලමනාකරණය සඳහා නිසියාකාරව තමන්ගේ මනස හසුරුවා ගන්නා ආකාරය පිලිබඳව මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තම සිතිවිලි ධනාත්මකව වෙනස් කර ගන්න මෙය බොහොම පිටුවහලක් වෙයි. ලොකුවට අටුවා ටීකා ඕන නෑ. අනිවාර්යෙන්ම බාගෙන කියවන්න‍.
0.5 MB

ලොකුවට හිතමු - Rich Thinking vs Poor Thinking

මාර්ක් ඇන්ටසි විසින් ලියපු සුපිරි ඊබුක් එකක් දැන්ම බාගන්න. කාලය සහ මුදල් කලමනාකරණය සඳහා නිසියාකාරව තමන්ගේ මනස හසුරුවා ගන්නා ආකාරය පිලිබඳව මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තම සිතිවිලි ධනාත්මකව වෙනස් කර ගන්න මෙය බොහොම පිටුවහලක් වෙයි. ලොකුවට අටුවා ටීකා ඕන නෑ. අනිවාර්යෙන්ම බාගෙන කියවන්න‍.
0.5 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.