අතීතයේ බිංදුවේ ඉදන් පටන්ගෙන අද වන විට කෝටිපතියන් වූ ව්‍යවසායකයින් ගැන ඔබ දන්නවා ඇති. සිද්ධාලේප ව්‍යාපාරය, නවලෝක ව්‍යාපාරය ඒ් අතර ප්‍රධාන උදාහරණ වෙනවා. මෙවැනි සාර්ථක ඉදිරි ගමනක් යාමට බලාපොරොත්තු වන ඔබට බොහෝමයක් වැදගත් වන ඊබුක් එකක් පහත බාගන්න දාලා තියෙන්නේ. පිටු 68කින් සමන්විත එහි ධනාත්මකව තම චින්තන විලාශය වෙනස් කර ගන්නා අයුරු සහ එය දිගින් දිගටම පනත්වා ගන්නා ආකාරය, පියවරෙන් පියවර විස්තර කරලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන්ම බාගෙන කියවන්න. ඔබට ජය.

1 MB

මිලියනපතියන්ගේ රහස් 21ක් - 21 Millionaire Secrets That Changed My Life


අතීතයේ බිංදුවේ ඉදන් පටන්ගෙන අද වන විට කෝටිපතියන් වූ ව්‍යවසායකයින් ගැන ඔබ දන්නවා ඇති. සිද්ධාලේප ව්‍යාපාරය, නවලෝක ව්‍යාපාරය ඒ් අතර ප්‍රධාන උදාහරණ වෙනවා. මෙවැනි සාර්ථක ඉදිරි ගමනක් යාමට බලාපොරොත්තු වන ඔබට බොහෝමයක් වැදගත් වන ඊබුක් එකක් පහත බාගන්න දාලා තියෙන්නේ. පිටු 68කින් සමන්විත එහි ධනාත්මකව තම චින්තන විලාශය වෙනස් කර ගන්නා අයුරු සහ එය දිගින් දිගටම පනත්වා ගන්නා ආකාරය, පියවරෙන් පියවර විස්තර කරලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන්ම බාගෙන කියවන්න. ඔබට ජය.

1 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.