හරිත ඵලදායීතාවය (Green Productivity) කියන්නේ වර්තමාය වන විට ලංකාවේ බහුලව භාවිත වන සංකල්පයක්. ඒ නිසාම වර්තමානය වන විට තම ආයතනයේ නාම පුවරුව (Name Board) පවා තණ පිඩැලි වලින් නිර්මාණය කරන්න, ආයතන පෙලබිලා තිබෙනවා. පහත බාගන්න දීල තියෙන ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් එක හරහා ඔබටත් ඔබට අවශ්‍ය අකුරක්, සළකුණක්, හැඩයක් තණ පිඩැලි වලින් නිර්මාණය කළ ආකාරයට සකස් කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

39.6 MB

පිඩැලි වලින් අකුරු නිර්මාණය කරමු

හරිත ඵලදායීතාවය (Green Productivity) කියන්නේ වර්තමාය වන විට ලංකාවේ බහුලව භාවිත වන සංකල්පයක්. ඒ නිසාම වර්තමානය වන විට තම ආයතනයේ නාම පුවරුව (Name Board) පවා තණ පිඩැලි වලින් නිර්මාණය කරන්න, ආයතන පෙලබිලා තිබෙනවා. පහත බාගන්න දීල තියෙන ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් එක හරහා ඔබටත් ඔබට අවශ්‍ය අකුරක්, සළකුණක්, හැඩයක් තණ පිඩැලි වලින් නිර්මාණය කළ ආකාරයට සකස් කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

39.6 MB

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.