අයිලියෝ(EyeLeo) කියන්නේ දවසින් වැඩි වේලාවක් පරිගණකය ඉදිරිපිට ගත කරන ඔබට වැදගත් මෘදුකාංගයක්. එකදිගට, එක එල්ලේ පැයගණන්, වරු ගණන් පරිගණකය දෙස බලා සිටින ඔබ, ඔබේ ඇස් ගැන මෙහොතකටවත් සිතුවාද? ඇස් වල ආරකෂාව ගැන අමතක ඔබට, විටින් විට ඇස් ආරාක්ෂා කර ගත යුතු ආකාරය මතක් කරමින්, ඒ සදහා සහය වෙන පුංචි දිවි පැටියෙක් මේ අයිලියෝ(EyeLeo)  මෘදුකාංගයෙන් ඔබට ලැබෙනවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මෙය ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ගන්න විතරයි. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

2.1 MB


පරිගණකෙයන් ඇස් ආරක්ෂා කර ගනිමු - EyeLeo

අයිලියෝ(EyeLeo) කියන්නේ දවසින් වැඩි වේලාවක් පරිගණකය ඉදිරිපිට ගත කරන ඔබට වැදගත් මෘදුකාංගයක්. එකදිගට, එක එල්ලේ පැයගණන්, වරු ගණන් පරිගණකය දෙස බලා සිටින ඔබ, ඔබේ ඇස් ගැන මෙහොතකටවත් සිතුවාද? ඇස් වල ආරකෂාව ගැන අමතක ඔබට, විටින් විට ඇස් ආරාක්ෂා කර ගත යුතු ආකාරය මතක් කරමින්, ඒ සදහා සහය වෙන පුංචි දිවි පැටියෙක් මේ අයිලියෝ(EyeLeo)  මෘදුකාංගයෙන් ඔබට ලැබෙනවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මෙය ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ගන්න විතරයි. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

2.1 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.