මීට ඉහතදි මාර්ක් ඇන්ටසිගේ ඊබුක් 2ක් සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා දුන්නා, ඔයාලට මතක ඇති. තාම බාගන්න බැරි වුනානම් පහතින් බාගන්න. 
- ලොකුවට හිතමු - Rich Thinking vs Poor Thinking
- මිලියනපතියන්ගේ රහස් 21ක් - 21 Millionaire Secrets That Changed My Life

ඉලෙවන් ස්ටෙප්ස් ටු සෝල්වින් එනි ප්‍රොබ්ලම් (11 Steps To Solving ANY Problem) කියන්නේ මේ පොත් සෙට් එකේ තවත් වටිනා ඊබුක් එකක්. අටුවා ටීකා ලොකුවට නෑ. බාගෙනම බලන්න. ඔබට ජය.

0.04 MB

ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් විසදගන්න පියවර 11ක් - 11 Steps To Solving ANY Problem

මීට ඉහතදි මාර්ක් ඇන්ටසිගේ ඊබුක් 2ක් සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා දුන්නා, ඔයාලට මතක ඇති. තාම බාගන්න බැරි වුනානම් පහතින් බාගන්න. 
- ලොකුවට හිතමු - Rich Thinking vs Poor Thinking
- මිලියනපතියන්ගේ රහස් 21ක් - 21 Millionaire Secrets That Changed My Life

ඉලෙවන් ස්ටෙප්ස් ටු සෝල්වින් එනි ප්‍රොබ්ලම් (11 Steps To Solving ANY Problem) කියන්නේ මේ පොත් සෙට් එකේ තවත් වටිනා ඊබුක් එකක්. අටුවා ටීකා ලොකුවට නෑ. බාගෙනම බලන්න. ඔබට ජය.

0.04 MB

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.