ඔයාලට මතක ඇති, බයි සේල් මෙතර්ඩ්ස් (buysellmethods.com) වෙබ් අඩවිය පිළිබඳව සිංහලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය හරහා අපි කිහිපවරක්ම කතා කළා. මේ කියන්න යන ඊබුක් එකත් කලින් විස්කර කරපු බයි සේල් මෙතර්ඩ්ස් වෙබ් අඩවිය තුළ බොහොම ජනප්‍රිය වුනු, බොහෝ අය ප්‍රතිඵල නෙලාගත් ඊබුක් එකක්. පිටු 20ක් පුරා දිග හැරෙන ඇඩ්සෙන්ස් මේජර්(AdSense Major) ඊබුක් එකෙන්,  ඇඩ්සෙන්ස් සඳහා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරන ආකාරය, ඩොමේන් යොදන ආකාරය, එස් ඊ ඕ (SEO) කරන ආකාරය සියල්ල පියවරෙන් පියවර ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. බාගෙන කියවන්න. ඔබට ජය.

1 MB

ගූගල් ඇඩ්සෙන්ස් වලින් ගොඩයන්න සුපිරිම ක්‍රමයක් - AdSense Major

ඔයාලට මතක ඇති, බයි සේල් මෙතර්ඩ්ස් (buysellmethods.com) වෙබ් අඩවිය පිළිබඳව සිංහලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය හරහා අපි කිහිපවරක්ම කතා කළා. මේ කියන්න යන ඊබුක් එකත් කලින් විස්කර කරපු බයි සේල් මෙතර්ඩ්ස් වෙබ් අඩවිය තුළ බොහොම ජනප්‍රිය වුනු, බොහෝ අය ප්‍රතිඵල නෙලාගත් ඊබුක් එකක්. පිටු 20ක් පුරා දිග හැරෙන ඇඩ්සෙන්ස් මේජර්(AdSense Major) ඊබුක් එකෙන්,  ඇඩ්සෙන්ස් සඳහා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරන ආකාරය, ඩොමේන් යොදන ආකාරය, එස් ඊ ඕ (SEO) කරන ආකාරය සියල්ල පියවරෙන් පියවර ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. බාගෙන කියවන්න. ඔබට ජය.

1 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.