4 වසරේ ඉගෙනුම ලබන පොඩි දරුවා පවා දැන්, එම් එස් පවර් පොයින්ට් වලින් ප්‍රසන්ටේෂන් හදන්න දන්නවා. කාලයත් එක්ක අවුට් ඔෆ් ෆැෂන් වෙමින් පවතින එම් එස් පවර් පොයින්ට් වලින් මදකට ඈත් වෙලා, ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් වැනි ඇඩ්වාන්ස් සොෆ්ට්වෙයා එකකින් වැඩකරන්න කැමති ඔබට, ප්‍රේක්ෂකයන් කොර කරන්න පුලුවන්, සුපිරි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ප්‍රසන්ටේෂන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් දැන්ම බාගන්න. පහතින් දීල තියෙන සාම්පල් වීඩියෝව බැලුවාම ඔබට අදහසක් ගන්න පුලුවන්. ෆුල් එච් ඩී 1920x1080 (HD 1920x1080) රෙසලූෂන් අවට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන් වගේම, ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 5 (After Effects CS 5) වලින් ඉහල වර්ෂන් වලට සපෝට් කරනවා. බාගෙන ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඔබට ජය.

935.1 MB

සාම්පල් වීඩියෝව

කාලයේ තාලයට ප්‍රසන්ටේෂන් හදමු - Adventure Pop Up Book

4 වසරේ ඉගෙනුම ලබන පොඩි දරුවා පවා දැන්, එම් එස් පවර් පොයින්ට් වලින් ප්‍රසන්ටේෂන් හදන්න දන්නවා. කාලයත් එක්ක අවුට් ඔෆ් ෆැෂන් වෙමින් පවතින එම් එස් පවර් පොයින්ට් වලින් මදකට ඈත් වෙලා, ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් වැනි ඇඩ්වාන්ස් සොෆ්ට්වෙයා එකකින් වැඩකරන්න කැමති ඔබට, ප්‍රේක්ෂකයන් කොර කරන්න පුලුවන්, සුපිරි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ප්‍රසන්ටේෂන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් දැන්ම බාගන්න. පහතින් දීල තියෙන සාම්පල් වීඩියෝව බැලුවාම ඔබට අදහසක් ගන්න පුලුවන්. ෆුල් එච් ඩී 1920x1080 (HD 1920x1080) රෙසලූෂන් අවට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන් වගේම, ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 5 (After Effects CS 5) වලින් ඉහල වර්ෂන් වලට සපෝට් කරනවා. බාගෙන ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඔබට ජය.

935.1 MB

සාම්පල් වීඩියෝව

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.