කෑම උයන්න, කෑම කන්න, සමබර ආහාර  වේලක් ගන්න, ෂොපින් කරන්න, ටැක්සියක් හයර් කරන්න, නිදාගන්න ව‌‌ගේ අපේ එදිනදා හැම වැඩක්ම බැලන්ස් කර ගන්න මොබයිල් ඇප් තියෙනවනේ. ඉතිං මේ වගේ ඇප් ප්‍රමෝට් කරන්න, වීඩියෝ හදන එකත් හොද මාර්කට් එකක් තියෙන වැඩක්. ෆයිවර්, පීපල් ෆෝ හවර්ස්, ෆ්‍රීලාංසින් සයිට් වල හොද ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 6 (After Effects CS6) වලින් ඉහලට සපෝට් කරනවා. එච් ඩී (HD 1920x1080) අවට්පුට් ගන්න පුලුවන්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 

ප්‍රීවීව් වීඩියෝව


13.8 MB

මොබයිල් ඇප් එකකට ප්‍රමෝෂන් වීඩියෝවක් හදමු - Modern App Promo

කෑම උයන්න, කෑම කන්න, සමබර ආහාර  වේලක් ගන්න, ෂොපින් කරන්න, ටැක්සියක් හයර් කරන්න, නිදාගන්න ව‌‌ගේ අපේ එදිනදා හැම වැඩක්ම බැලන්ස් කර ගන්න මොබයිල් ඇප් තියෙනවනේ. ඉතිං මේ වගේ ඇප් ප්‍රමෝට් කරන්න, වීඩියෝ හදන එකත් හොද මාර්කට් එකක් තියෙන වැඩක්. ෆයිවර්, පීපල් ෆෝ හවර්ස්, ෆ්‍රීලාංසින් සයිට් වල හොද ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 6 (After Effects CS6) වලින් ඉහලට සපෝට් කරනවා. එච් ඩී (HD 1920x1080) අවට්පුට් ගන්න පුලුවන්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 

ප්‍රීවීව් වීඩියෝව


13.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.