සයිබරේ කරක් ගහලා රටේ නැති සොෆ්ට්වෙයා කෑලි, ගැජට් කෑලි, මැල්වෙයා, ස්පයිවෙයා ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගෙන, ඉන්ස්ට්‍රෝල් වෙලා ඔබේ පරිගණකයත් ස්ලෝ වෙලාද? ග්ලේරි යුටිලිටිස් ප්‍රෝ (Glary Utilities Pro), කියන්නේ ස්ලෝ වුනු පරිගණක විනාඩි කිහිපයිකින් අලුතින් ගත් පරිගණකයක් වගේ ස්පීඩ් කර ගන්න පුලුවන් සොෆ්ට්වෙයා එකක්. ඒ් විතරක් නෙවේ ඔබේ පරිගණකයේ අනවශ්‍ය ෆයිල්ස් ඉවත් කරන්න, ඩුප්ලිකේට් ෆයිල් ඉවත් කරන්න, ඩිලීට් වූ ෆයිල්ස් රිස්ට්‍රෝ කරන්න, ඩ්‍රයිවර් බැකප් කරන්න වගේ ලොකු ලොකු වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන්. වැඩි දෙයක් නෑ. බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා දීල තියෙන ලයිසන් කී වලින් කැමති ඒකක් ඇප්ලයි කර ගන්න. ඔබට ජය. 

15.7 MB



ස්ලෝ වූ පරිගණකයට ජෙට් එන්ජිමක් සවි කරමු - Glary Utilities Pro

සයිබරේ කරක් ගහලා රටේ නැති සොෆ්ට්වෙයා කෑලි, ගැජට් කෑලි, මැල්වෙයා, ස්පයිවෙයා ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගෙන, ඉන්ස්ට්‍රෝල් වෙලා ඔබේ පරිගණකයත් ස්ලෝ වෙලාද? ග්ලේරි යුටිලිටිස් ප්‍රෝ (Glary Utilities Pro), කියන්නේ ස්ලෝ වුනු පරිගණක විනාඩි කිහිපයිකින් අලුතින් ගත් පරිගණකයක් වගේ ස්පීඩ් කර ගන්න පුලුවන් සොෆ්ට්වෙයා එකක්. ඒ් විතරක් නෙවේ ඔබේ පරිගණකයේ අනවශ්‍ය ෆයිල්ස් ඉවත් කරන්න, ඩුප්ලිකේට් ෆයිල් ඉවත් කරන්න, ඩිලීට් වූ ෆයිල්ස් රිස්ට්‍රෝ කරන්න, ඩ්‍රයිවර් බැකප් කරන්න වගේ ලොකු ලොකු වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන්. වැඩි දෙයක් නෑ. බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා දීල තියෙන ලයිසන් කී වලින් කැමති ඒකක් ඇප්ලයි කර ගන්න. ඔබට ජය. 

15.7 MB



No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.