පින්ටරෙස්ට් සෝෂල් මීඩියා වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබගේ ඇෆිලියේට් මාර්කටින් ලින්ක් එකට හිතේ හැටියට ට්‍රැෆික් ගන්න විදිහ පින්ටරෙස්ට් ඇෆිලියේට් එක්ස්ප්ලෝෂන් (Pinterest Affiliate Explosion) ඊබුක් එක හරහා කියලා දෙනවා. ලෑන්ඩින් පේජස්, පෙයිඩ් ට්‍රැෆික්, කන්ටෙන්ට් රයිටින් වගේ, ඇෆිලියේට් මාර්කටින් සඳහා වෙනදා කරන සංකීර්ණ වැඩ අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ගේමක් නැතුව සරලව වැඩේ කර ගන්න විදිහ ඊබුක් එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව සුපිරි නිච් අයිඩියාස් ටිකකුත් තියෙනවා. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

8.7 MB

පින්ටරෙස්ට් එක්ක ඇෆිලියේට් මාර්කටින් ගොඩ යමු - Pinterest Affiliate Explosion

පින්ටරෙස්ට් සෝෂල් මීඩියා වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබගේ ඇෆිලියේට් මාර්කටින් ලින්ක් එකට හිතේ හැටියට ට්‍රැෆික් ගන්න විදිහ පින්ටරෙස්ට් ඇෆිලියේට් එක්ස්ප්ලෝෂන් (Pinterest Affiliate Explosion) ඊබුක් එක හරහා කියලා දෙනවා. ලෑන්ඩින් පේජස්, පෙයිඩ් ට්‍රැෆික්, කන්ටෙන්ට් රයිටින් වගේ, ඇෆිලියේට් මාර්කටින් සඳහා වෙනදා කරන සංකීර්ණ වැඩ අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ගේමක් නැතුව සරලව වැඩේ කර ගන්න විදිහ ඊබුක් එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව සුපිරි නිච් අයිඩියාස් ටිකකුත් තියෙනවා. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

8.7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.