මේ දවස්වල තියෙන ආර්ථික තත්වයක් එක්ක අපි හැමෝටම, අපේ ප්‍රධාන ජීවනෝපායට අමතරව, වෙනත් ආදායම් මාර්ගයක් හෝ කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතිං අපේ මේ දෛනික වැඩකටයුතු සමඟ වෙනත් පාර්ට් ටයිම් වැඩක් පට්ටාන් ගන්නේ කොහොමද? තමාට ගැලපෙන පාර්ට් ටයිම් වැඩක් තෝරා ගන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා කාලය කළමණාකරනය කර ගන්නේ කොහොමද? තවත් එකී මෙකී නොකී කරුණු රාශියක් සයිඩ් හස්ටල් සීක්‍රට්ස් (Side Hustle Secrets) කියන ඊබුක් එකේ පිටු 54ක් පුරා කියල දීල තියෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය. 

1.2 MB

පාර්ට් ටයිම් ගේමක් ගහමු - Side Hustle Secrets

මේ දවස්වල තියෙන ආර්ථික තත්වයක් එක්ක අපි හැමෝටම, අපේ ප්‍රධාන ජීවනෝපායට අමතරව, වෙනත් ආදායම් මාර්ගයක් හෝ කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතිං අපේ මේ දෛනික වැඩකටයුතු සමඟ වෙනත් පාර්ට් ටයිම් වැඩක් පට්ටාන් ගන්නේ කොහොමද? තමාට ගැලපෙන පාර්ට් ටයිම් වැඩක් තෝරා ගන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා කාලය කළමණාකරනය කර ගන්නේ කොහොමද? තවත් එකී මෙකී නොකී කරුණු රාශියක් සයිඩ් හස්ටල් සීක්‍රට්ස් (Side Hustle Secrets) කියන ඊබුක් එකේ පිටු 54ක් පුරා කියල දීල තියෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය. 

1.2 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.