කෙටි කාලයක් වැය කරලා වැඩි මුදගක් උපයන්න අපි කවුරුත් ආසයිනේ. වර්ක් වන් අවර් කියන්නේ, දිනකට පැයක් වගේ අඩු කාලයක් ඔන්ලයින් වැඩ කරලා වැඩි මුදලක් උපයන්න පුලුවන් ක්‍රමවේදයන් කියල දෙන ඊබුක් එකක්. අපි කැමතිම ෆීල්ඩ් එකේ ඉහලටම යන්න, එයින් ඊමනි උපයන්න, පියවරෙන් පියවර මේ ඊබුක් එකේ දීල තියෙනවා. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 
4.4 MB

පැයක් වැඩ කරමු - Work One Hour

කෙටි කාලයක් වැය කරලා වැඩි මුදගක් උපයන්න අපි කවුරුත් ආසයිනේ. වර්ක් වන් අවර් කියන්නේ, දිනකට පැයක් වගේ අඩු කාලයක් ඔන්ලයින් වැඩ කරලා වැඩි මුදලක් උපයන්න පුලුවන් ක්‍රමවේදයන් කියල දෙන ඊබුක් එකක්. අපි කැමතිම ෆීල්ඩ් එකේ ඉහලටම යන්න, එයින් ඊමනි උපයන්න, පියවරෙන් පියවර මේ ඊබුක් එකේ දීල තියෙනවා. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 
4.4 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.