රීනේම් කරල විතරක් ෆෝල්ඩර් එකක් හඳුනා ගත් කාලය ඉවරයි. ඩොක්ටර් ෆෝල්ඩ්ර් මෘදුකාංගය හරහා ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක අනුව සම්පූර්ණ ෆෝල්ඩර් එකේම හැඩය, රූපය වෙනස් කරගන්න පුලුවන්. උදාහරණයක් විදිහට වීඩියෝ තියෙන ෆෝල්ඩරයට වීඩියෝ අයිකන් එකක් දාගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න. බාගන්න ෆයිල් එක ඇතුලෙ තියෙන ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකෙන් කැමති සීරියල් කී එකක් දීල මෘදුකාංගය ඇක්ටිව් කරගන්න. ඔබට ජය.


7.8 MB

ෆෝල්ඩර්වලට කැටයම් දාමු - Dr. Folder 2.3

රීනේම් කරල විතරක් ෆෝල්ඩර් එකක් හඳුනා ගත් කාලය ඉවරයි. ඩොක්ටර් ෆෝල්ඩ්ර් මෘදුකාංගය හරහා ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක අනුව සම්පූර්ණ ෆෝල්ඩර් එකේම හැඩය, රූපය වෙනස් කරගන්න පුලුවන්. උදාහරණයක් විදිහට වීඩියෝ තියෙන ෆෝල්ඩරයට වීඩියෝ අයිකන් එකක් දාගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න. බාගන්න ෆයිල් එක ඇතුලෙ තියෙන ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකෙන් කැමති සීරියල් කී එකක් දීල මෘදුකාංගය ඇක්ටිව් කරගන්න. ඔබට ජය.


7.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.