ලයිට් ආර්ටිස්ට් කියන්නේ ඔබ ෆෝන් එකෙන් ගන්න ෆොටෝ එකට ඩී.එස්.එල්.ආර් (DSLR) කැමරාවකින් ගත් ආකාරයට ලයිට්නින් ඉෆෙක්ට්ස් දැමිය හැකි සුපිරි සොෆ්ට්වෙයා එකක්. ඉතිං මේ සොෆ්ට්වෙයා එකත් එක්ක ඔබට පුලුවන් ෆෝටොග්‍රැෆි වැඩ පෙන්වන්න. ෆොටෝෂොප්, ගිම්ප් වැනි මෘදුකාංග සමඟ ගත් විට ඉතා සරල පූර්ව දැනුමක් නොමැතිව වුවත් භාවිත කළ හැකි මෘදුකාංගයක්. දැන්ම බාගෙන ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඔබට ජය.

9.6 MB
ෆොටෝ එකකට ඩී.එස්.එල්.ආර් (DSLR) කැටයම් දාමු - Light Artist

ලයිට් ආර්ටිස්ට් කියන්නේ ඔබ ෆෝන් එකෙන් ගන්න ෆොටෝ එකට ඩී.එස්.එල්.ආර් (DSLR) කැමරාවකින් ගත් ආකාරයට ලයිට්නින් ඉෆෙක්ට්ස් දැමිය හැකි සුපිරි සොෆ්ට්වෙයා එකක්. ඉතිං මේ සොෆ්ට්වෙයා එකත් එක්ක ඔබට පුලුවන් ෆෝටොග්‍රැෆි වැඩ පෙන්වන්න. ෆොටෝෂොප්, ගිම්ප් වැනි මෘදුකාංග සමඟ ගත් විට ඉතා සරල පූර්ව දැනුමක් නොමැතිව වුවත් භාවිත කළ හැකි මෘදුකාංගයක්. දැන්ම බාගෙන ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඔබට ජය.

9.6 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.