ඔබගේ ආයතනයට,  ව්‍යාපාරයට, වෙබ් අඩවියට, යූ ටියුබ් චැනලයට වීඩියෝ හයිව් අලුත්ම එපික් ලොගෝ ඇනිමේෂන් එක මෙන්න. ඇනිමේෂන් එක තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව ටියුටෝරියල් එකක් තියෙනවා. ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී ඒස් 6 (CS6) වලින් උඩට සපෝට් කරනවා වගේම ඒච්.ඩී (HD) 1920x1080 අවට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන්.

සාම්පල් වීඩියෝව


65.8 MB

එපික් ලෝගෝ ඇනිමේෂන් එකක් නොමිලේ

ඔබගේ ආයතනයට,  ව්‍යාපාරයට, වෙබ් අඩවියට, යූ ටියුබ් චැනලයට වීඩියෝ හයිව් අලුත්ම එපික් ලොගෝ ඇනිමේෂන් එක මෙන්න. ඇනිමේෂන් එක තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව ටියුටෝරියල් එකක් තියෙනවා. ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී ඒස් 6 (CS6) වලින් උඩට සපෝට් කරනවා වගේම ඒච්.ඩී (HD) 1920x1080 අවට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන්.

සාම්පල් වීඩියෝව


65.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.