ඔබ කාලයක් තිස්සේ පරිගණක සමඟ වැඩ කරන කෙනෙක්නම් හාඩ් ඩිස්ක් එකක් නැවත භාවිතා කල නොහැකි තත්වයට පත් වුනාම සිදුවන පාඩුව ගැන අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑ. අපි බැක් අප් ක්‍රමවේදයක් භාවිතා නොකලහොත්, තමන්⁣ගේ වටිනාම ෆොටෝස්,  වීඩියෝස්, ගීත සහ මෘදුකාංග එක මොහොතකින් නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. සමහර විට ඔබේ රැකියාවට අදාල සම්පූර්ණ තොරතුරු, ලියකියවිලි එහි අඩංගු වෙලා තියෙන්න පුලුවනි. ඔබගේ පවුලේ වටිනා ඡායාරෑප ඇල්බම තිබෙන්නට පුලුවනි. හාර්ඩ් ඩිස්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා විරහිත වීමට කලින් අපට දැන ගත හැකිනම්, එහි ආයු කාලය දැන ගත හැකිනම්, මෙය බොහෝ දුරට වලක්වා ගත හැකියිනේ. හාර්ඩ් ඩිස්ක් සෙන්ටිනල් ප්‍රෝ (Hard Disk Sentinel Pro), මේ වැඩේට කියාපු භාණ්ඩේ. මේ මෘදුකාංගය හරහා ඔබේ හාඩ් ඩිස්ක් එකේ වර්තමාන තත්වය පිලිබද සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා ගත හැකියි. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.


23.8 MB
https://mega.nz/#!J48jHKTS!0rYMZlBv-xv-qiN0LnT13053inIqjytRSNn5y1m-NtU


හාර්ඩ් ඩිස්ක් එක මැරෙන්න කලින් දැනගනිමු

ඔබ කාලයක් තිස්සේ පරිගණක සමඟ වැඩ කරන කෙනෙක්නම් හාඩ් ඩිස්ක් එකක් නැවත භාවිතා කල නොහැකි තත්වයට පත් වුනාම සිදුවන පාඩුව ගැන අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑ. අපි බැක් අප් ක්‍රමවේදයක් භාවිතා නොකලහොත්, තමන්⁣ගේ වටිනාම ෆොටෝස්,  වීඩියෝස්, ගීත සහ මෘදුකාංග එක මොහොතකින් නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. සමහර විට ඔබේ රැකියාවට අදාල සම්පූර්ණ තොරතුරු, ලියකියවිලි එහි අඩංගු වෙලා තියෙන්න පුලුවනි. ඔබගේ පවුලේ වටිනා ඡායාරෑප ඇල්බම තිබෙන්නට පුලුවනි. හාර්ඩ් ඩිස්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා විරහිත වීමට කලින් අපට දැන ගත හැකිනම්, එහි ආයු කාලය දැන ගත හැකිනම්, මෙය බොහෝ දුරට වලක්වා ගත හැකියිනේ. හාර්ඩ් ඩිස්ක් සෙන්ටිනල් ප්‍රෝ (Hard Disk Sentinel Pro), මේ වැඩේට කියාපු භාණ්ඩේ. මේ මෘදුකාංගය හරහා ඔබේ හාඩ් ඩිස්ක් එකේ වර්තමාන තත්වය පිලිබද සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා ගත හැකියි. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.


23.8 MB
https://mega.nz/#!J48jHKTS!0rYMZlBv-xv-qiN0LnT13053inIqjytRSNn5y1m-NtU


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.