මීට පෙරත් සුපිරිම එක්ස්ප්ලේනර් වීඩියෝ ටූල්කිට් එකක් ඔයාලට බාගන්න දුන්නා මතක ඇතිනේ. ඒක තාම බාගත්තෙ නැතිනම් දැන්ම මෙතනින් ගිහින් බාගන්න. අවුට්ලයින් කැරැක්ටර් එක්ස්ප්ලේනර් වීඩියෝ ටූල්කිට් (Outline Character Explainer Toolkit) එකත් ඒ වගේම පට්ටම ටූල්කිට් එකක්. මෙහි ඇති කැරැක්ටර් බිල්ඩර් භාවිතා කරල ඔබට අවශ්‍ය කැරැක්ටර් එක විනාඩියක් වගේ සුලු කාලයක් තුළ නිර්මාණය කරගන්න පුලුවන්. ෆුල් එච් ඩී (HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන් වගේම, ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 5 සිට ඉහලට සපෝට් කරනවා. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව


357.9 MB

අලුත්ම එක්ස්පලේනර් වීඩියෝ ක්‍රියේටර් ටූල්කිට් එකක් උණු උණුවේ

මීට පෙරත් සුපිරිම එක්ස්ප්ලේනර් වීඩියෝ ටූල්කිට් එකක් ඔයාලට බාගන්න දුන්නා මතක ඇතිනේ. ඒක තාම බාගත්තෙ නැතිනම් දැන්ම මෙතනින් ගිහින් බාගන්න. අවුට්ලයින් කැරැක්ටර් එක්ස්ප්ලේනර් වීඩියෝ ටූල්කිට් (Outline Character Explainer Toolkit) එකත් ඒ වගේම පට්ටම ටූල්කිට් එකක්. මෙහි ඇති කැරැක්ටර් බිල්ඩර් භාවිතා කරල ඔබට අවශ්‍ය කැරැක්ටර් එක විනාඩියක් වගේ සුලු කාලයක් තුළ නිර්මාණය කරගන්න පුලුවන්. ෆුල් එච් ඩී (HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන් වගේම, ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 5 සිට ඉහලට සපෝට් කරනවා. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව


357.9 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.