අඩු ඩේටා වියදමෙන්  සොෆ්ට්වෙයා කෑලි ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්නේ නැතුව යූටියුබ් වීඩියෝ බාගන්න ලේසි ක්‍රමයක් ගැනයි මේ..

අඩු ඩේටා වියදමෙන් සොෆ්ට්වෙයා නැතුව යූටියුබ් වීඩියෝ බාමු


අඩු ඩේටා වියදමෙන්  සොෆ්ට්වෙයා කෑලි ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්නේ නැතුව යූටියුබ් වීඩියෝ බාගන්න ලේසි ක්‍රමයක් ගැනයි මේ..

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.