ඉන්ස්ටග්‍රෑම් කියන්නේ වර්තමානය වන විට ඉතා සීඝ්‍රයෙන් ජනප්‍රිය වූ සහ ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක්. ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වලින් මුදල් උපයමු කීවාම ගොඩක් අයට මතක් වෙන්නේ, ඇෆිලියේට් මාර්කටින්. මේකින් මනි විත් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් විතවුට් හැවින් තවුසන්ඩ් ඔෆ් ෆලෝවර්ස් (Making money with Instagram without thousands of followers) කියන්නේ, ඊට වඩා වෙනස් සාර්ථක ක්‍රමයක් ගැන කියල දෙන ඊබුක් එකක්. වැඩ් විස්තරයක් කියන්නේ නෑ. බාගෙනම බලන්නකෝ. ඔබට ජය.

0.7 MB


ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වලින් ⁣මුදල් හොයමු

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් කියන්නේ වර්තමානය වන විට ඉතා සීඝ්‍රයෙන් ජනප්‍රිය වූ සහ ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක්. ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වලින් මුදල් උපයමු කීවාම ගොඩක් අයට මතක් වෙන්නේ, ඇෆිලියේට් මාර්කටින්. මේකින් මනි විත් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් විතවුට් හැවින් තවුසන්ඩ් ඔෆ් ෆලෝවර්ස් (Making money with Instagram without thousands of followers) කියන්නේ, ඊට වඩා වෙනස් සාර්ථක ක්‍රමයක් ගැන කියල දෙන ඊබුක් එකක්. වැඩ් විස්තරයක් කියන්නේ නෑ. බාගෙනම බලන්නකෝ. ඔබට ජය.

0.7 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.