වර්ඩ්, එක්සෙල්, ජේ පී ජී (Word, Excel, jpg) වගේ ෆයිල් ෆෝමැට්ටු ගණනාවක් පී ඩී එෆ් (PDF) ෆෝමැට් එකට හරවන්නත්, පී ඩී එෆ් ෆයිල් එකක් වර්ඩ්, එච් ටී එම් එල්, ජේ පී ජී වගේ ෆයිල් ෆෝමැට්ටු වලට හරවන්නත්, අයිස් ක්‍රීම් පී ඩී එෆ් කන්වර්ටර් (ICECREAM PDF CONVERTER) එකට පුලුවන්. මෙම මෘදුකාංගයේ සියලු හැකියාවන් පහතින් ඇතුලත් කරල තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අයිස් ක්‍රීම් පී ඩී එෆ් කන්වර්ටර් එක හරහා ඔබට එකවර ෆයිල් රැසක් කන්වර්ට් කරන්න, පිටුවේ දිග පළල වෙනස් කරන්න, ෆයිල් කිහිපයක් එකට සම්බන්ධ කරන්න (Merge), පිරිසැලසුම (Layout) එක වෙනස් කරන්න වගේ වැඩ ගොඩක් කර ගත හැකියි. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 

Convert to PDF

DOC to PDF, DOCX to PDF, ODT to PDF
Convert popular office documents to PDF

XLS to PDF, XLSX to PDF, ODS to PDF
Convert spreadsheets to PDF format

HTML to PDF, HTM to PDF
Convert hypertext to PDF

TIFF to PDF
Convert TIFF images directly to PDF

JPG to PDF, BMP to PDF
Convert your photos to PDF format

PNG to PDF, GIF to PDF
Convert popular image formats to PDF

EPUB to PDF, MOBI to PDF, FB2 to PDF
Convert popular eBook formats to PDF

Convert from PDF

PDF to JPG, PDF to BMP
Convert PDF document to photos (split pages)

PDF to DOC, PDF to ODT
Convert PDF document to DOC or ODT

PDF to TIFF
Convert PDF to TIFF in a few clicks

PDF to PNG, PDF to GIF
Convert PDF to popular image formats

PDF to EPS, PDF to WMF
Convert your PDF document to EPS or WMF

PDF to HTML
Convert PDF documents to HTML

126 MB

සුපිරි පී ඩී එෆ් කන්වර්ටර් එකක් - ICECREAM PDF CONVERTER

වර්ඩ්, එක්සෙල්, ජේ පී ජී (Word, Excel, jpg) වගේ ෆයිල් ෆෝමැට්ටු ගණනාවක් පී ඩී එෆ් (PDF) ෆෝමැට් එකට හරවන්නත්, පී ඩී එෆ් ෆයිල් එකක් වර්ඩ්, එච් ටී එම් එල්, ජේ පී ජී වගේ ෆයිල් ෆෝමැට්ටු වලට හරවන්නත්, අයිස් ක්‍රීම් පී ඩී එෆ් කන්වර්ටර් (ICECREAM PDF CONVERTER) එකට පුලුවන්. මෙම මෘදුකාංගයේ සියලු හැකියාවන් පහතින් ඇතුලත් කරල තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අයිස් ක්‍රීම් පී ඩී එෆ් කන්වර්ටර් එක හරහා ඔබට එකවර ෆයිල් රැසක් කන්වර්ට් කරන්න, පිටුවේ දිග පළල වෙනස් කරන්න, ෆයිල් කිහිපයක් එකට සම්බන්ධ කරන්න (Merge), පිරිසැලසුම (Layout) එක වෙනස් කරන්න වගේ වැඩ ගොඩක් කර ගත හැකියි. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 

Convert to PDF

DOC to PDF, DOCX to PDF, ODT to PDF
Convert popular office documents to PDF

XLS to PDF, XLSX to PDF, ODS to PDF
Convert spreadsheets to PDF format

HTML to PDF, HTM to PDF
Convert hypertext to PDF

TIFF to PDF
Convert TIFF images directly to PDF

JPG to PDF, BMP to PDF
Convert your photos to PDF format

PNG to PDF, GIF to PDF
Convert popular image formats to PDF

EPUB to PDF, MOBI to PDF, FB2 to PDF
Convert popular eBook formats to PDF

Convert from PDF

PDF to JPG, PDF to BMP
Convert PDF document to photos (split pages)

PDF to DOC, PDF to ODT
Convert PDF document to DOC or ODT

PDF to TIFF
Convert PDF to TIFF in a few clicks

PDF to PNG, PDF to GIF
Convert PDF to popular image formats

PDF to EPS, PDF to WMF
Convert your PDF document to EPS or WMF

PDF to HTML
Convert PDF documents to HTML

126 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.