ඇබ්සලූට් මනි ගේම් (Absolute Money Game) කියන්නේ ඇෆිලයේට් මාර්කටින් වලට මුල්ම අත්පොත් තියන කෙනෙකුට වුවද ක්‍රියාත්මක විය හැකි, ඇෆිලියේට් මාර්කටින් වෙනස්ම ආකාරයට කියලා දෙන ඊබුක් එකක්. පිටු 115කින් සමන්විත, මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ ජී. පෝල් මහතා විසින්. ලෑන්ඩින් පේජ්, යූටියුබ්, ඊමේල් වගේ ක්‍රම හරහා ඇෆිලයේට් මාර්කටින් සාර්ථක කර ගන්නා ආකාරය ඇතුලත් චැප්ටර්  (Chapter) 10ක් සහ අවසන් සාරංශය මෙහි ඇතුලත් වෙනවා. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

1.7 MB


ඇෆිලියේට් මාර්කටින් වෙනස් විදියකට කරමු

ඇබ්සලූට් මනි ගේම් (Absolute Money Game) කියන්නේ ඇෆිලයේට් මාර්කටින් වලට මුල්ම අත්පොත් තියන කෙනෙකුට වුවද ක්‍රියාත්මක විය හැකි, ඇෆිලියේට් මාර්කටින් වෙනස්ම ආකාරයට කියලා දෙන ඊබුක් එකක්. පිටු 115කින් සමන්විත, මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ ජී. පෝල් මහතා විසින්. ලෑන්ඩින් පේජ්, යූටියුබ්, ඊමේල් වගේ ක්‍රම හරහා ඇෆිලයේට් මාර්කටින් සාර්ථක කර ගන්නා ආකාරය ඇතුලත් චැප්ටර්  (Chapter) 10ක් සහ අවසන් සාරංශය මෙහි ඇතුලත් වෙනවා. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

1.7 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.