වර්තමානය වන විට භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීම වගේම, සැපයීමේ කටයුතු වලදී මොබයිල් ඇප්ස් භාවිතා වෙනවා. ඉතිං මේ වගේ ඔබගේ ව්‍යාපාරයට, වෙබ් අඩවියට, ආයතනයට අදාලව සකස් කරන ලද මොබයිල් ඇප් එක සඳහා ප්‍රචාරණ වීඩියෝවක් සකස් කරගන්න වැදගත් වන, සුපිරි  ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට් එකක් පහතින් බාගන්න දාලා තියෙන්නේ. ටෙම්ප්ලේට් එක අනුව කලු හෝ සුදු වර්ණ ජංගම දුරකථනයක් වීඩියෝව සඳහා යොදාගත හැකි අතර, ටෙක්ස්ට් අන්තර්ගත කොටස් 21ක් සහ ස්ක්‍රීන් ෂොට් ඉමේජස් හෝ වීඩියෝ අන්තර්ගත කොටස් 31ක් මෙහි ඇතුලත් කරන්න පුලුවන්. ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට වර්ණ ගලපා ගැනීම කල හැකියි. ඒ වගේම මේ සියලු දේ, බාගන්න ෆයිල් එකේම ඇති ටියුටෝරියල් වීඩියෝවේ පියවරෙන් පියවර කියලා දෙනවා. ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් 5.5 (After Effects CS 5.5) ඇතුලු ඉන් පසුව නිකුත් වූ සංස්කරණ සඳහා සහය දක්වන මේ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන්, ෆුල් එච් ඩී (HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගත හැකියි. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව

288 MB

මොබයිල් ඇප් ප්‍රෝමෝ වීඩියෝවක් හදමු

වර්තමානය වන විට භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීම වගේම, සැපයීමේ කටයුතු වලදී මොබයිල් ඇප්ස් භාවිතා වෙනවා. ඉතිං මේ වගේ ඔබගේ ව්‍යාපාරයට, වෙබ් අඩවියට, ආයතනයට අදාලව සකස් කරන ලද මොබයිල් ඇප් එක සඳහා ප්‍රචාරණ වීඩියෝවක් සකස් කරගන්න වැදගත් වන, සුපිරි  ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට් එකක් පහතින් බාගන්න දාලා තියෙන්නේ. ටෙම්ප්ලේට් එක අනුව කලු හෝ සුදු වර්ණ ජංගම දුරකථනයක් වීඩියෝව සඳහා යොදාගත හැකි අතර, ටෙක්ස්ට් අන්තර්ගත කොටස් 21ක් සහ ස්ක්‍රීන් ෂොට් ඉමේජස් හෝ වීඩියෝ අන්තර්ගත කොටස් 31ක් මෙහි ඇතුලත් කරන්න පුලුවන්. ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට වර්ණ ගලපා ගැනීම කල හැකියි. ඒ වගේම මේ සියලු දේ, බාගන්න ෆයිල් එකේම ඇති ටියුටෝරියල් වීඩියෝවේ පියවරෙන් පියවර කියලා දෙනවා. ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් 5.5 (After Effects CS 5.5) ඇතුලු ඉන් පසුව නිකුත් වූ සංස්කරණ සඳහා සහය දක්වන මේ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන්, ෆුල් එච් ඩී (HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගත හැකියි. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව

288 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.