විශේෂ

- නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය 


  •  රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමණාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2018 (2019)
  •  රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2018(2019)
- ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන සේවා ගණයට අයත් උපදේශක තනතුරෙහි III ශ්‍රේණිය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2019

- කතෝලික දහම් පාසල් අවසාන සහතික පත්‍ර විභාගය - 2018 (2019)


රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2019-05-31

විශේෂ

- නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය 


  •  රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමණාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2018 (2019)
  •  රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2018(2019)
- ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන සේවා ගණයට අයත් උපදේශක තනතුරෙහි III ශ්‍රේණිය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2019

- කතෝලික දහම් පාසල් අවසාන සහතික පත්‍ර විභාගය - 2018 (2019)


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.