ෆෝන් කේස්, බැක් කවර් ඩිසයින් කරලා විකණීම ගොඩක් අය හිතන්නේ නැති, ඒත් යුරෝපීය රටවල ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන මාකට් එකක්. වොලට් කේස් ප්‍රොෆිට්ස් (Wallet Case Profits) කියන ඊ-බුක් එක හරහා මේ බිස්නස් එක ඉට්සි, ෂොපිෆයි, ඊබේ මාර්කට් වල පට්ටාන් ගන්න ආකාරය වගේම ගොඩ දාගන්න ආකාරය පියවරෙන් පියවර කියල දීල තියෙනවා. එහෙනම් බාගෙනම බලන්න.

6.3 MB

ෆෝන් කේස්,බැක් කවර් ඩිසයින් කරලා විකුණලා ගොඩයමු

ෆෝන් කේස්, බැක් කවර් ඩිසයින් කරලා විකණීම ගොඩක් අය හිතන්නේ නැති, ඒත් යුරෝපීය රටවල ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන මාකට් එකක්. වොලට් කේස් ප්‍රොෆිට්ස් (Wallet Case Profits) කියන ඊ-බුක් එක හරහා මේ බිස්නස් එක ඉට්සි, ෂොපිෆයි, ඊබේ මාර්කට් වල පට්ටාන් ගන්න ආකාරය වගේම ගොඩ දාගන්න ආකාරය පියවරෙන් පියවර කියල දීල තියෙනවා. එහෙනම් බාගෙනම බලන්න.

6.3 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.