පී ඩී එෆ් (PDF) ෆයිල් කියන්නේ අද වන විට හැමෝම දන්න, හැමෝම අතරේ භාවිතා වන, අනතර්ජාතිකව පිලිගත් ෆයිල් ෆෝමැට් එකක්. ඉතිං මේ කියන ජේ පී ජී ටු පී ඩී එෆ් (JPG To PDF Converter) සොෆ්ට්වෙයා එක සුපිරි පී ඩී එෆ් කන්වර්ටර් එකක්. ඔබේ ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එක, ස්කෑන් කරල ගත්ත ජේ පී ජී ෆෝමැට් එකෙන් තියෙන පිටු කිහිපය ඒත් නැතිනම් ස්ක්‍රීන් ෂොට් එක, විනාඩියක් වගේ කාලයක් ඇතුලත මවුස් ක්ලක් කිහිපයකින් පී ඩී එෆ් ෆෝමැට් එකට හරවන්න මෙයාට පුලුවන්. 

මෙහි ඉන්ට්‍රෝලින් (Installing) වර්ෂන් එකක් වගේම, පෝර්ටබල් (Portable) වර්ෂන් එකක්, බාගන්න ෆයිල් එකේ ඇති. කැමති වර්ෂන් එකක් තෝරාගන්න. ඉන්ට්‍රෝලින් වර්ෂන් එක දාගන්නවනම් කියල කියල තියෙන විදියට ක්‍රැක් කර ගන්න. පොර්ටබල් වර්ෂන් එක එක්ස්ට්‍රැට් කර ගත්තම ඇති. ඒක ප්‍රි ක්‍රැකඩ් (Pre Cracked) වර්ෂන් එකක්, ආයෙත් ක්‍රැක් ෆයිල් කොපි කරන්න අවශ්‍ය නෑ. සොෆ්ට්වෙයා එකේ සෙටින්ස් එහෙම වෙනස් කරලා කන්වර්ට් කරලා ට්‍රයි කරලා බලන්න. ටිකක් හිතුවනම් වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන් සොෆ්ට්වෙයා එකක්. ඔබට ජය.

4.2 MBවද විදින්නේ නැතිව ජේ පී ජී (JPG) වලින් පී ඩි එෆ් (PDF) වලට

පී ඩී එෆ් (PDF) ෆයිල් කියන්නේ අද වන විට හැමෝම දන්න, හැමෝම අතරේ භාවිතා වන, අනතර්ජාතිකව පිලිගත් ෆයිල් ෆෝමැට් එකක්. ඉතිං මේ කියන ජේ පී ජී ටු පී ඩී එෆ් (JPG To PDF Converter) සොෆ්ට්වෙයා එක සුපිරි පී ඩී එෆ් කන්වර්ටර් එකක්. ඔබේ ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එක, ස්කෑන් කරල ගත්ත ජේ පී ජී ෆෝමැට් එකෙන් තියෙන පිටු කිහිපය ඒත් නැතිනම් ස්ක්‍රීන් ෂොට් එක, විනාඩියක් වගේ කාලයක් ඇතුලත මවුස් ක්ලක් කිහිපයකින් පී ඩී එෆ් ෆෝමැට් එකට හරවන්න මෙයාට පුලුවන්. 

මෙහි ඉන්ට්‍රෝලින් (Installing) වර්ෂන් එකක් වගේම, පෝර්ටබල් (Portable) වර්ෂන් එකක්, බාගන්න ෆයිල් එකේ ඇති. කැමති වර්ෂන් එකක් තෝරාගන්න. ඉන්ට්‍රෝලින් වර්ෂන් එක දාගන්නවනම් කියල කියල තියෙන විදියට ක්‍රැක් කර ගන්න. පොර්ටබල් වර්ෂන් එක එක්ස්ට්‍රැට් කර ගත්තම ඇති. ඒක ප්‍රි ක්‍රැකඩ් (Pre Cracked) වර්ෂන් එකක්, ආයෙත් ක්‍රැක් ෆයිල් කොපි කරන්න අවශ්‍ය නෑ. සොෆ්ට්වෙයා එකේ සෙටින්ස් එහෙම වෙනස් කරලා කන්වර්ට් කරලා ට්‍රයි කරලා බලන්න. ටිකක් හිතුවනම් වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන් සොෆ්ට්වෙයා එකක්. ඔබට ජය.

4.2 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.