ඔන්න ඉතිං මංගල මාසේ හැමෝටම සුපිරි මංගල තෑග්ගක්. තමන්ගේ අතින්, තමන්ගේම වෙඩින් ප්‍රිෂූට් එක, තමන්ට අවශ්‍ය අයුරින් සකස් කරගන්න, අලුත්ම ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට් එකක් මෙන්න. ඒ වගේම ඔබගේ සමීපතමයාගේ මංගල දවසේ ඔහුට, ඇයට අමතක නොවෙන සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න, මේ ටෙම්ප්ලේට්ටුව උපයෝගී කරගන්න පුලුවන්. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස්  සී එස් 5 න් (Adobe After Effects CS 5)පස්සෙ නිකුත් වූ වර්ෂන් වලට සපෝර්ට් කරනවා වගේම ෆුල් එච් ඩී (HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව


145.8 MB

නවීන පන්නයේ වෙඩින් ප්‍රිෂූට් (Wedding Preshoot) එකක් හදාගන්න

ඔන්න ඉතිං මංගල මාසේ හැමෝටම සුපිරි මංගල තෑග්ගක්. තමන්ගේ අතින්, තමන්ගේම වෙඩින් ප්‍රිෂූට් එක, තමන්ට අවශ්‍ය අයුරින් සකස් කරගන්න, අලුත්ම ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට් එකක් මෙන්න. ඒ වගේම ඔබගේ සමීපතමයාගේ මංගල දවසේ ඔහුට, ඇයට අමතක නොවෙන සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න, මේ ටෙම්ප්ලේට්ටුව උපයෝගී කරගන්න පුලුවන්. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස්  සී එස් 5 න් (Adobe After Effects CS 5)පස්සෙ නිකුත් වූ වර්ෂන් වලට සපෝර්ට් කරනවා වගේම ෆුල් එච් ඩී (HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව


145.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.