විශේෂ

- ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර (ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධර ගණයේ විශේෂ ශ්‍රේණිය) සඳහා විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම

- මුස්ලිම් විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුරු - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

- උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ/අතිරේක විවාහ (උඩරට/සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුරු - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

- වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ තීරුබදු විශ්ලේෂක III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2019

- නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය - ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
2019 දෙවන අර්ධ වර්ෂයට ආධුනිකයින් බඳවාගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම

- ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ සහකාර ප්‍රවාහන අධිකාරී - යාන්ත්‍රික III හා සහකාර
ප්‍රවාහන අධිකාරි (බලශක්ති සංරක්ෂණ) III ශ්‍රේණියට සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2017 (2018)

- නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය - ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
ජාතික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය - නාරහේන්පිට, 2019 වසරේ දෙවන අර්ධ වර්ෂය සඳහා ආධුනිකයින් බඳවා ගැනීම

රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2019-06-14

විශේෂ

- ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර (ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධර ගණයේ විශේෂ ශ්‍රේණිය) සඳහා විවෘත පදනම මත බඳවා ගැනීම

- මුස්ලිම් විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුරු - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

- උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ/අතිරේක විවාහ (උඩරට/සාමාන්‍ය) රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුරු - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

- වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ තීරුබදු විශ්ලේෂක III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2019

- නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය - ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
2019 දෙවන අර්ධ වර්ෂයට ආධුනිකයින් බඳවාගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම

- ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ සහකාර ප්‍රවාහන අධිකාරී - යාන්ත්‍රික III හා සහකාර
ප්‍රවාහන අධිකාරි (බලශක්ති සංරක්ෂණ) III ශ්‍රේණියට සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2017 (2018)

- නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය - ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
ජාතික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය - නාරහේන්පිට, 2019 වසරේ දෙවන අර්ධ වර්ෂය සඳහා ආධුනිකයින් බඳවා ගැනීම

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.