ඔබ ලඟ තිබෙන සාමාන්‍ය ෆොටෝස් ටිකට ත්‍රිමාන පෙනුමක් ලබා දිය හැකි සුපිරි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට්ටුවක් මෙන්න.  මූඩ් ඔෆ් මුව්මන්ට්ස් පැරලැක්ස් ඕපනර් (Mood Of Moments Parallax Opener) නම්, මෙයින් ඔබේ ඡායාරූප වලට වෘත්තීමය පෙනුමක් ලබා දෙන අතර අවශ්‍යනම් වීඩියෝවල කොටස්ද මේ සමඟ එක් කර, සාම්පල් වීඩියෝවේ ඇති අයුරින් හරි අපූරු නිර්මාණයක් කර ගන්න පුලුවන්. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 5 (Adobe After Effects CS5) සිට ඉහලට මෙය සහයෝගය දක්වනවා. 1920x1080 ෆුල් එඩ් ඩී (FULL HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගන්නත් පුලුවන්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 

සාම්පල් වීඩියෝව

52.3 MB

ත්‍රිමාන (3D) පෙනුමක් සහිත ෆොටෝ ස්ලයිඩ් ෂෝ එකක් හදමු

ඔබ ලඟ තිබෙන සාමාන්‍ය ෆොටෝස් ටිකට ත්‍රිමාන පෙනුමක් ලබා දිය හැකි සුපිරි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට්ටුවක් මෙන්න.  මූඩ් ඔෆ් මුව්මන්ට්ස් පැරලැක්ස් ඕපනර් (Mood Of Moments Parallax Opener) නම්, මෙයින් ඔබේ ඡායාරූප වලට වෘත්තීමය පෙනුමක් ලබා දෙන අතර අවශ්‍යනම් වීඩියෝවල කොටස්ද මේ සමඟ එක් කර, සාම්පල් වීඩියෝවේ ඇති අයුරින් හරි අපූරු නිර්මාණයක් කර ගන්න පුලුවන්. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 5 (Adobe After Effects CS5) සිට ඉහලට මෙය සහයෝගය දක්වනවා. 1920x1080 ෆුල් එඩ් ඩී (FULL HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගන්නත් පුලුවන්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 

සාම්පල් වීඩියෝව

52.3 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.