දැන් බොහොමයක් අය ෆ්ලයර්ස් ඩිසයිනින් කරන වැඩේ ෆයිවර් හරහා කරනවනේ. මේ කියන්නේ ෆ්ලයර්ස් ඩිසයිනින් වැඩක් ගැන නෙමේ. ටිකක් වෙනස් විදියේ වැඩක්. ෆයිවරේ හරහාම ගොඩ දාගන්න ආකාරය කියල දීල තියෙනවා. ඊබුක් එකේ නම වයිරල් ශේප්ස්ෂිප්ටර් (Viral Shapeshifter). වැඩි වෙහෙසක් නැතිව බළල්ලු ලවා කොස් ඇට බාවනවා වගේ ක්‍රමයක්. බයි⁣ සෙල් මෙතර්ඩ්ස් (buysellmethods.com) සයිට් එකේ උණු උණුවේ විකිණෙන ඊබුක් එකක්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

0.8 MB

ෆ්ලයර්ස් මාර්කටින් කරන්න අලුත් ක්‍රමයක්

දැන් බොහොමයක් අය ෆ්ලයර්ස් ඩිසයිනින් කරන වැඩේ ෆයිවර් හරහා කරනවනේ. මේ කියන්නේ ෆ්ලයර්ස් ඩිසයිනින් වැඩක් ගැන නෙමේ. ටිකක් වෙනස් විදියේ වැඩක්. ෆයිවරේ හරහාම ගොඩ දාගන්න ආකාරය කියල දීල තියෙනවා. ඊබුක් එකේ නම වයිරල් ශේප්ස්ෂිප්ටර් (Viral Shapeshifter). වැඩි වෙහෙසක් නැතිව බළල්ලු ලවා කොස් ඇට බාවනවා වගේ ක්‍රමයක්. බයි⁣ සෙල් මෙතර්ඩ්ස් (buysellmethods.com) සයිට් එකේ උණු උණුවේ විකිණෙන ඊබුක් එකක්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

0.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.