ඩ්‍රොප්ෂිපින් (Dropshipping) ගැන මීට පෙරත් සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කතා කළා ඔබට මතක ඇති. ඉතිං ඊබේ එකේ ඩ්‍රොප්ෂිපින් කරනකොට, භාවිතා කළ හැකි ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ගොඩක්, අද බාගන්න දීල තියෙන ඊබේ ඩූඩ් (Ebay Dude) ඊබුක් එකේ තියෙනවා. මේ දවස්වල බයි සෙල් මෙතර්ඩ්ස්  (buysellmethods.com) වෙබ් අඩවියේ ඉතා වේගයෙන් විකිණෙන ඊබුක් එකක්. ඒ වගේම පිටු 21කින් සමන්විත මේ ඊබුක් එක හරහා ඊබේ සෙලින් වලට මුලින්ම අත ගහන කෙනෙකුට වුනත් වැඩ පට්ටාන් ගන්න පුලුවන්. වැඩි විස්තර ඇතුලේ. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

1.2 MB

බඩු නැතිව ඊබේ එකේ, බඩු විකුණමු

ඩ්‍රොප්ෂිපින් (Dropshipping) ගැන මීට පෙරත් සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කතා කළා ඔබට මතක ඇති. ඉතිං ඊබේ එකේ ඩ්‍රොප්ෂිපින් කරනකොට, භාවිතා කළ හැකි ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ගොඩක්, අද බාගන්න දීල තියෙන ඊබේ ඩූඩ් (Ebay Dude) ඊබුක් එකේ තියෙනවා. මේ දවස්වල බයි සෙල් මෙතර්ඩ්ස්  (buysellmethods.com) වෙබ් අඩවියේ ඉතා වේගයෙන් විකිණෙන ඊබුක් එකක්. ඒ වගේම පිටු 21කින් සමන්විත මේ ඊබුක් එක හරහා ඊබේ සෙලින් වලට මුලින්ම අත ගහන කෙනෙකුට වුනත් වැඩ පට්ටාන් ගන්න පුලුවන්. වැඩි විස්තර ඇතුලේ. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

1.2 MB

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.