ප්‍රොෆිට් ඩ්‍රේනර් (Profit Drainer) කියන්නේ, ඔන්ලයින් සෙලින් කරන්න කැමති අයට වැදගත් ඊබුක් එකක්. ඇමසෝන් (Amazon), ඊබේ (Ebay), ඉට්සි (Etsy), ස්වැප් (Swap), බුක්ස්කවුටර් (BookScouter), ගරාජ් සේල්ස් (Garage Sales) වගේ ඔන්ලයින් සෙලින් කරන්න පුලුවන් වෙබ් අඩවි ගණනාවක් පිළිබඳව මෙහි විස්තර තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්කවුන්ට් කූපන් සහ කෑෂ් බැක් කරන, ඊබෙට්ස් (EBates), මයිපොයිනට්ස් (MyPoints), වැනි වෙබ් සයිට් ගැනත් තව තව ප්‍රොෆිට් ගන්න ක්‍රමවේදයන් ගොඩකුත් මෙහි අන්තර්ගතයි. ඔබට කැමති ෆිල්ඩ් එකක් තෝරාගෙන වැඩ පට්ටාන් ගන්න පුලුවන්. බයි⁣ සෙල්ස් මෙතර්ඩ්ස් (Buysellmethods) වෙබ් අඩවියේ උණු උණුවේ විකිණෙන ඊබුක් එකක්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

1 MB

ඔන්ලයින් සෙලින් බිස්නස් එකක් ආරම්භ කරමු

ප්‍රොෆිට් ඩ්‍රේනර් (Profit Drainer) කියන්නේ, ඔන්ලයින් සෙලින් කරන්න කැමති අයට වැදගත් ඊබුක් එකක්. ඇමසෝන් (Amazon), ඊබේ (Ebay), ඉට්සි (Etsy), ස්වැප් (Swap), බුක්ස්කවුටර් (BookScouter), ගරාජ් සේල්ස් (Garage Sales) වගේ ඔන්ලයින් සෙලින් කරන්න පුලුවන් වෙබ් අඩවි ගණනාවක් පිළිබඳව මෙහි විස්තර තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්කවුන්ට් කූපන් සහ කෑෂ් බැක් කරන, ඊබෙට්ස් (EBates), මයිපොයිනට්ස් (MyPoints), වැනි වෙබ් සයිට් ගැනත් තව තව ප්‍රොෆිට් ගන්න ක්‍රමවේදයන් ගොඩකුත් මෙහි අන්තර්ගතයි. ඔබට කැමති ෆිල්ඩ් එකක් තෝරාගෙන වැඩ පට්ටාන් ගන්න පුලුවන්. බයි⁣ සෙල්ස් මෙතර්ඩ්ස් (Buysellmethods) වෙබ් අඩවියේ උණු උණුවේ විකිණෙන ඊබුක් එකක්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

1 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.