තමන්ගෙ ලෝගෝ බයර්ව අන්ද මන්ද කරල දාන්න පුලුවන් සුපිරි ලොගෝ මොක්-අප් බන්ඩලයක් මෙන්න. මොක්-අප් කියන දේ හරියටම සිංහලෙන් විග්‍රහ කරන්න අමාරු නිසයි සිංලෙනුත් ඒ වචනයම භාවිතා කරේ. නමුත්, ස්වයං විග්‍රහයක් දුන්නොත් අපි හදපු ඩිසයින් එක, ටෙක්ස්ට් එක සෑබෑ මෙටිරියල් එක්කට, ඔබ්ජෙක්ට් එක්කට ඔබ්බපුවාම පෙනෙන්නේ කොහොමද කියලා, බලා ගත හැකි අයුරින්, සකස් කල ෆොටෝෂොප් ටෙම්ප්ලේට් එක්කට ෆොටෝෂොප් මොක්අප් එකක් කියලා කියන්න පුලුවන්. පහත ඇති ඉමේජස් බැලුවාම ඔබට සරලව තේරුම් ගන්න පුලුවන්. මේ වගේ එකක් බාගන්න දී ඇති ටෙම්ප්ලේට් මාර්ගයෙන් තත්පර කිහිපයක් තුළ සකස් කර ගත හැකියි. වැඩේ කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ටියුටෝරියල් එකක් බාගන්න ෆයිල් එක ඇතුලෙම ඇති. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

248.7 MB

ලස්සන ලොගෝ මොක්-අප් බන්ඩලයක් - Logo Mockup Bundle

තමන්ගෙ ලෝගෝ බයර්ව අන්ද මන්ද කරල දාන්න පුලුවන් සුපිරි ලොගෝ මොක්-අප් බන්ඩලයක් මෙන්න. මොක්-අප් කියන දේ හරියටම සිංහලෙන් විග්‍රහ කරන්න අමාරු නිසයි සිංලෙනුත් ඒ වචනයම භාවිතා කරේ. නමුත්, ස්වයං විග්‍රහයක් දුන්නොත් අපි හදපු ඩිසයින් එක, ටෙක්ස්ට් එක සෑබෑ මෙටිරියල් එක්කට, ඔබ්ජෙක්ට් එක්කට ඔබ්බපුවාම පෙනෙන්නේ කොහොමද කියලා, බලා ගත හැකි අයුරින්, සකස් කල ෆොටෝෂොප් ටෙම්ප්ලේට් එක්කට ෆොටෝෂොප් මොක්අප් එකක් කියලා කියන්න පුලුවන්. පහත ඇති ඉමේජස් බැලුවාම ඔබට සරලව තේරුම් ගන්න පුලුවන්. මේ වගේ එකක් බාගන්න දී ඇති ටෙම්ප්ලේට් මාර්ගයෙන් තත්පර කිහිපයක් තුළ සකස් කර ගත හැකියි. වැඩේ කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ටියුටෝරියල් එකක් බාගන්න ෆයිල් එක ඇතුලෙම ඇති. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

248.7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.