යූටියුබ්, ෆ්‍රීලාංසින් සහ වීඩියෝ මාර්කටින් කරන් අයට බෝරින් නැති සුපිරි වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන්ස් (Video Transitions) තොගයක් මෙන්න. ස්ලයිඩ් ෂෝ, ට්‍රේලර්, ප්‍රොමෝෂන්, මියුසික් වීඩියෝ, මූවීස්, ප්‍රසන්ට්‍රේෂන් වලට කැටයම් දාන්න. සාම්පල් වීඩියෝව බලලාබාගන්න. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 6 (Adobe After Effects CS6) සිට ඉහලට මෙය සහයෝගය දක්වනවා. 1920x1080 ෆුල් එඩ් ඩී (FULL HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගන්නත් පුලුවන්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩි‍යෝව


368.6 MB

පට්ටම වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන්ස් 1600ක් සමඟ වැඩ පෙන්වන්න

යූටියුබ්, ෆ්‍රීලාංසින් සහ වීඩියෝ මාර්කටින් කරන් අයට බෝරින් නැති සුපිරි වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන්ස් (Video Transitions) තොගයක් මෙන්න. ස්ලයිඩ් ෂෝ, ට්‍රේලර්, ප්‍රොමෝෂන්, මියුසික් වීඩියෝ, මූවීස්, ප්‍රසන්ට්‍රේෂන් වලට කැටයම් දාන්න. සාම්පල් වීඩියෝව බලලාබාගන්න. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 6 (Adobe After Effects CS6) සිට ඉහලට මෙය සහයෝගය දක්වනවා. 1920x1080 ෆුල් එඩ් ඩී (FULL HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගන්නත් පුලුවන්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩි‍යෝව


368.6 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.