විශේෂ

- විදේශ රටවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලවල සියරට පේරුවේ පෞද්ගලික සහකාර තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වන සීමිත තරග විභාගය - 2018 (2019)

- Limited Competitive Examination for Filling of Vacancies in the Home Based Personal Assistants' Posts in Sri Lanka Missions/Posts Abroad – 2018 (2019)
උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ/අතිරේක විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුර

රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2019-07-05

විශේෂ

- විදේශ රටවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලවල සියරට පේරුවේ පෞද්ගලික සහකාර තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වන සීමිත තරග විභාගය - 2018 (2019)

- Limited Competitive Examination for Filling of Vacancies in the Home Based Personal Assistants' Posts in Sri Lanka Missions/Posts Abroad – 2018 (2019)
උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ/අතිරේක විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුර

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.