විශේෂ

- ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
     රියදුරු තනතුර
     සූපවේදී තනතුර

- ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ නිලධාරින් සඳහා වූ 1 හා 2 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සහ දෙවන භාෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ - 2018 (2019)

රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2019-07-12

විශේෂ

- ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
     රියදුරු තනතුර
     සූපවේදී තනතුර

- ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ නිලධාරින් සඳහා වූ 1 හා 2 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සහ දෙවන භාෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ - 2018 (2019)

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.