මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්සෙල් (Microsoft Excel) කියන්නේ අපිට දිනපතා භාවිතා වෙන, 5 පන්තියේ දරුවකුගෙන් පටන්ගත් විට විශාල කම්පැනි වල පවා යොදා ගන්නා, වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම පට්ටයි කිව හැකි මෘදුකාංගයකි. ඉතාමත් සරල අතුරු මුහුණතක් තිබුණද, එක්සෙල් යනු, දියෙන් ඉහලට එසවී පෙනෙන අයිස් කන්දක් වැන්නකි. දියෙන් ඉහලට එසවී තිබෙන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයක් වන අතර වැඩි ප්‍රමාණයක් තෙරක් නොපෙනෙන ගැඹුරු මුහුදේ ගිලී පවතී. ද අල්ටිමේට් එක්සෙල් රිසෝස් ගයිඩ් (The Ultimate Excel Resource Guide) නම්, එක්සෙල් අයිස් කන්ද ගවේශණය කරන්නට තතනන ඔබට වැදගත් වන ඊ පොතක් මෙන්න. එක්සෙල් වලින් පස්චාත් උපාධිදාරියෙක් වීමට උගන්වන බ්ලොග්, ෆෝරම්, යුටියුබ් චැනල්, පොත් සහ තව තව අටමඟල් ගොඩක් ගැන මේක අස්සේ තියෙනවා. බාගන්න. ජය.

4.8 MB

මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්සෙල් මරමු

මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්සෙල් (Microsoft Excel) කියන්නේ අපිට දිනපතා භාවිතා වෙන, 5 පන්තියේ දරුවකුගෙන් පටන්ගත් විට විශාල කම්පැනි වල පවා යොදා ගන්නා, වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම පට්ටයි කිව හැකි මෘදුකාංගයකි. ඉතාමත් සරල අතුරු මුහුණතක් තිබුණද, එක්සෙල් යනු, දියෙන් ඉහලට එසවී පෙනෙන අයිස් කන්දක් වැන්නකි. දියෙන් ඉහලට එසවී තිබෙන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයක් වන අතර වැඩි ප්‍රමාණයක් තෙරක් නොපෙනෙන ගැඹුරු මුහුදේ ගිලී පවතී. ද අල්ටිමේට් එක්සෙල් රිසෝස් ගයිඩ් (The Ultimate Excel Resource Guide) නම්, එක්සෙල් අයිස් කන්ද ගවේශණය කරන්නට තතනන ඔබට වැදගත් වන ඊ පොතක් මෙන්න. එක්සෙල් වලින් පස්චාත් උපාධිදාරියෙක් වීමට උගන්වන බ්ලොග්, ෆෝරම්, යුටියුබ් චැනල්, පොත් සහ තව තව අටමඟල් ගොඩක් ගැන මේක අස්සේ තියෙනවා. බාගන්න. ජය.

4.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.