හව් ඩු යු මේක් මනි බ්ලොගින් (How do you make money blogging?) කියන්නේ, සාර්ථකව බ්ලොග් එකක් කරලා ගොඩ යන්නේ කොහාමද? යන්න, කියලා දෙන ඊ බුක් එකක්. මෙයින් ඔබට ඩොමේන් නේම් එකක් තෝරාගන්නා තැන සිට වැඩි ට්‍රැෆික් එකක් බ්ලොග් එකට ගෙන්වා ගන්නේ කොහොමද? ඇඩ් නෙට්වර්ක් වලට ජොයින් වෙලා බ්ලොග් එකේ ඇඩ්ස් දාන්නේ කොහොමද? ඇෆිලියේට් මාර්කටින් මෙය හරහා සිදු කරන්නේ කොහොමද? වැනි වැදගත් කරුණු රාශියක් ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. මේ ඊබුක් එකෙන් කියා දෙන්නේ තවත් එක සිංහල බ්ලොග් අඩවියක් පටන් ගන්නා ආකාරය ගැනනම් නොවේ. යුරෝපියන් රටවල් ටාගට් කරපු සුපිරි බ්ලොග් අඩවියක් පට්ටාන් ගෙන පවත්වාගෙන යන ආකාරය. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

1.2 MB

බ්ලොග් එකක් කරලා ගොඩ යමු

හව් ඩු යු මේක් මනි බ්ලොගින් (How do you make money blogging?) කියන්නේ, සාර්ථකව බ්ලොග් එකක් කරලා ගොඩ යන්නේ කොහාමද? යන්න, කියලා දෙන ඊ බුක් එකක්. මෙයින් ඔබට ඩොමේන් නේම් එකක් තෝරාගන්නා තැන සිට වැඩි ට්‍රැෆික් එකක් බ්ලොග් එකට ගෙන්වා ගන්නේ කොහොමද? ඇඩ් නෙට්වර්ක් වලට ජොයින් වෙලා බ්ලොග් එකේ ඇඩ්ස් දාන්නේ කොහොමද? ඇෆිලියේට් මාර්කටින් මෙය හරහා සිදු කරන්නේ කොහොමද? වැනි වැදගත් කරුණු රාශියක් ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. මේ ඊබුක් එකෙන් කියා දෙන්නේ තවත් එක සිංහල බ්ලොග් අඩවියක් පටන් ගන්නා ආකාරය ගැනනම් නොවේ. යුරෝපියන් රටවල් ටාගට් කරපු සුපිරි බ්ලොග් අඩවියක් පට්ටාන් ගෙන පවත්වාගෙන යන ආකාරය. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

1.2 MB

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.